Abstract Guidelines – Dhivehi


Theveli Logo

ތެވެލި 2018

“އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން މަލްޓިޑިސިޕްލިނަރީ ރިސަރޗް”

 “ނިޔު ހޮރައިޒަންސް އިން ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން: ސިނާޖީސް، އިނޮވޭޝަން އެންޑް ދެވެލޮޕްމެންޓް”

12- 13 އޮގަސްޓް 2018

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

އެބްސްޓްރެކްޓްގެ ދިގު މިން

އެބްސްޓްރެކްޓް  ހުށަހަޅަންވާނީ ތިރީގައި ވާ މިންގަނޑު ތަކަށް ފެތޭ ގޮތަށެވެ.

އެބްސްޓްރެކްޓް ގެ މައިގަނޑު: 250-300 ބަސް

އެބްސްޓްރެކްޓް ސުރުޚީ: 150 ކެރެކްޓަރ.

ލިޔުންތެރިންގެ އަދަދު: ގިނަވެގެން 5 ބޭފުޅުން

ގުޅުންހުރި އެހެން ފަރާތްތައް: ގިނަވެގެން 5 ފަރާތް

*ހަވާލާދޭ ފަރާތް އަދި ކަރުދާސް ހުށަހަޅުއްވާނީ ފުރަތަމަ އޯތާރ އެވެ.

* އެބްސްޓްރެކްޓް ގެ މައިގަނޑު ގައި އޯތާސް ގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ނުހިމެނުން އެދެމެވެ. އެފަދަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އެބްސްޓްރެކްޓް ގެ މައިގަނޑު ގައި ހިމެނޭ ނަމަ ޝާއިއު ކުރުމުގެ ކުރިން އެބައިތައް އުނި ކުރެވޭނެއެވެ.

 

Theveli Abstract Guideline Dhivehi 2018