Abstract Guidelines – Dhivehi


Theveli Logo

ތެވެލި 2017 އަށް އެބްސްޓްރެކްޓް (ޚުލާސާ) ހުށަހަޅުއްވާނެ ގޮތް

އެބްސްޓްރެކްޓް ގެ އޮނިގަނޑު

 

އޮބްޖެކްޓިވްސް

މެތަޑްސް

ރިސަލްޓްސް

ކޮންކުލޫޝަން

*ގުރާފް، ޓޭބަލް ނުވަތަ ފޮޓޯ އެބްސްޓްރެކްޓް ގައި ނުހިމެނުން އެދެން

 

މައިގަނޑު ބަސްތައް

މައިގަނޑު 5 ބަހެއް ލިއުއްވާ

އަކުރުގެ ބޮޑުމިން

12

ބަސް

ދިވެހި، އިނގިރޭސި ނުވަތަ އަރަބި ބަހުން ހުށަހެޅުއްވިދާނެއެވެ

 

އެބްސްޓްރެކްޓްގެ ދިގު މިން

އެބްސްޓްރެކްޓް  ހުށަހަޅަންވާނީ ތިރީގައި ވާ މިންގަނޑު ތަކަށް ފެތޭ ގޮތަށެވެ

އެބްސްޓްރެކްޓް ގެ މައިގަނޑު: 250-300 ބަސް

އެބްސްޓްރެކްޓް ސުރުޚީ: 150 ކެރެކްޓަރ

ލިޔުންތެރިންގެ އަދަދު: ގިނަވެގެން 5 ބޭފުޅުން

ގުޅުންހުރި އެހެން ފަރާތްތައް: ގިނަވެގެން 5 ފަރާތް

ހަވާލާދޭ ފަރާތް އަދި ކަރުދާސް ހުށަހަޅުއްވާނީ ފުރަތަމަ އޯތާރ އެވެ*

 އެބްސްޓްރެކްޓް ގެ މައިގަނޑު ގައި އޯތާސް ގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ނުހިމެނުން އެދެމެވެ. އެފަދަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އެބްސްޓްރެކްޓް ގެ މައިގަނޑު ގައި ހިމެނޭ ނަމަ ޝާއިއު ކުރުމުގެ ކުރިން އެބައިތައް އުނި ކުރެވޭނެއެވެ *

Abstract Guideline – Dhivehi